Novosti > Naučni skup na temu: Ekonomske politike malih zemalja u uslovima evropskih integracija
Naučni skup na temu: Ekonomske politike malih zemalja u uslovima evropskih integracija

Povodom 42. godišnjice rada, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci organizuje 7. i 8. februara  2017. godine naučni skup na temu: Ekonomske politike malih zemalja u uslovima evropskih integracija


Stupanjem na put evropskih integracija suverene zemlje dobrovoljno ograničavaju i prenose dio suvereniteta na institucije Evropske unije. Ekonomska kriza u Evropskoj uniji pokazala je da Unija, kao cjelina, nema brze i efikasne odgovore na krizu, pogotovo na specifične oblike krize u pojedinim članicama Unije. S druge strane, članice Unije, zahvaćene intenzivnijim oblikom krize, nemoćne su da autonomno uspostave antikriznu ekonomsku politiku. U takvim okolnostima, kreatorima ekonomskih politika malih zemalja koje su na putu integrisanja u Evropsku uniju, nameće se niz vrlo značajnih pitanja kao što su:

Da li male zemlje koje su krenule putem integrisanja u Evropsku uniju mogu samostalno formulisati adekvatne ekonomske politike koje će obezbijediti upravljanje vlastitim razvojem?

Koliki je domen samostalnih ekonomskih politika i da li postoje adekvatni mehanizmi uspostavljanja njihove kompatibilnosti sa opštim politikama Unije?

Koje su ekonomske politike potrebne malim zemljama da bi ostvarile maksimalne efekte od opšteg prosperiteta u Evropskoj uniji?

Koje su ekonomske politike potrebne malim zemljama da se zaštite od pogubnih posljedica krize ili recesije u Uniji ili u ekonomski najsnažnijim zemljama Unije?

Koliko princip ekonomske slobode i otvorenosti tržišta Unije doprinosi oslobađanju resursa u malim zemljama i povećanju efikasnosti njihove upotrebe?

Imaju li male zemlje prednosti i koje su ekonomske prednosti malih zemalja na velikom tržištu Evropske unije?

Koje su sektorske politike najpogodnije za ekonomsko jačanje malih zemalja u okviru Evropske unije?

Da li integrisanje malih zemalja u Evropsku uniju ograničava ekonomsku saradnju malih zemalja sa zemljama izvan Evropske unije?

Od učesnika ovog skupa očekuje se da u svojim radovima daju odgovore na neka od navedenih, ali i na druga pitanja, kako bismo imali potpuniju sliku o neophodnim karakteristikama ekonomskog sistema, makroekonomskim i mikroekonomskim politikama koje treba da vode male zemlje kako bi bile efikasnije u okviru Evropske unije.

Mole se autori da izvrše prijavu tema (naslov) radova najdalje do 20. decembra 2016. godine na imejl naucniskup@efbl.org  O prihvatanju teme autori će biti obaviješteni u roku od tri dana od prispjeća prijave. Uz obavještenje o prihvatanju teme rada, autori će dobiti i detaljnija uputstva o standardima za pripremu rada i drugim detaljima vezanim za učešće na naučnom skupu. Završene radove iz oblasti teme naučnog skupa, koji nisu do sada objavljivani ili nisu u proceduri za objavljivanje u nekom od časopisa ili zbornika, potrebno je dostaviti u elektronskoj formi najdalje do 25. januara 2017. godine na imejl naucniskup@efbl.org  Radovi mogu biti pisani na jezicima naroda s prostora bivše Jugoslavije ili na engleskom jeziku.

Svi radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji. Radovi koji dobiju pozitivne recenzije biće objavljeni u elektronskoj formi Zbornika radova sa naučnog skupa na sajtu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci prije održavanja skupa. Radovi koji od strane recenzenata budu klasifikovani kao originalni naučni radovi ili prethodna saopštenja biće objavljeni na engleskom jeziku u tematskom broju naučnog časopisa Acta Economica u prvoj polovini 2017. godine. Radovi objavljeni u časopisu Acta Economica indeksiraju se u bazama EBSCO, DOI i COBBIS.

Za učešće na naučnom skupu i objavljivanje radova autori radova ne plaćaju kotizaciju.

Biće nam zadovoljstvo da sarađujemo sa Vama tokom pripreme radova, a posebno da se sretnemo na naučnom skupu povodom godišnjice osnivanja Ekonomskog fakulteta u Banjaluci.

 

Predsjednik Organizacionog odbora                                                                            Predsjednik Naučnog odbora

       Prof. dr Goran Popović                                                                                                   Prof. dr Rajko Tomaš

 

 

Naučni odbor:

Prof. dr Rajko Tomaš, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci, predsjednik
Prof. dr Jovo Ateljević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član
Prof. dr Mate Babić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član
Prof. dr Vesna Bojičić - Dželilović, The London School of Economics and Political Science, član
Prof. dr Gordana Čenić Jotanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član
Prof. dr Vjekoslav Domljan, Sarajevo School of Science and Technology, član
Prof. dr Branko Djerić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, član
Prof. dr Mila Gadžić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, član
Prof. dr Mehmedalija Hadžović, Ekonomski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar, član
Prof. dr Miroslav Jovanović, University of Geneva, Global Studies Institute, član
Prof. dr Novak Kondić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član
Prof. dr Milenko Krajišnik, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član
Prof. dr Sead Kreso, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član
Prof. dr Perica Macura, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član
Prof. dr Ljubomir Madžar, Akademija ekonomskih nauka Beograd, član
Prof. dr Jože Mencinger, Evropska akademija nauka Brisel, član
Prof. dr Goran Popović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član
Prof. dr Milivoje Radović, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica, član
Prof. dr Gojko Rikalović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, član
Prof. dr Stanko Stanić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član
Prof. dr Veselin Vukotić, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, član